Upavni odbor Alpe Adria Green - Slovenija

Vojko Bernard

Predsednik društva

Saša Mlakar

Sekretarka društva

Matilda Škrlj

Predsednica komisije za naravo

Franci Malečkar

Predsednik komisije za okolje

Božo Dukić

Predsednik komisije za energetiko

Tony Mlakar 

Predsednik projektne komisije

Gorazd Pretnar

Predsednik komisije za zdravje

Darko Benigar

Član upravnega odbora

Olga Franca

Članica upravnega odbora

Simon Turinek

Član upravnega odbora

Romea Žbogar

Članica upravnega odbora

Zofija Paulin

Članica upravnega odbora

Minka Jerebič

Članica upravnega odbora

Nada Paulin

Članica upravnega odbora

Marko Špolad

Član upravnega odbora

PROGRAM  DELA AAG OD LETA 2018 DO 2022 LETA

 

Na osnovi predloga  dolgoročnega programa ALPE ADRIA GREEN , sprejetega na občnem zboru  septembra 2017, za leto 2018 do leta 2022 in pristopnih članic  in iz njih izhajajočih nalog bomo v letih 2018 – 2022  dejavni na naslednjih prednostnih področjih:

 

 1. Nadaljevali bomo z organizacijsko mrežo podružnic AAG in sekcij v državah kjer deluje ter krepili delovanje AAG. Spodbujali bomo prebivalce, da se vključijo v ekološko gibanje in ustanavljali organizacijske oblike dela na terenu, razširjali možnosti posameznega in kolektivnega članstva (društva, CI, podjetja,...)v AAG-u.

 2. Komisije pri AAG bomo ukrepili s strokovnjaki in aktivisti z različnih področjih ter jih aktivno vključevali v  aktivnosti AAG ter javne razprave o okoljevarstvenih temah.

 3. Sodelovali z lokalnimi društvi za varstvo okolja in narave, lokalnimi občinami, predstavniki ministerstev, vlade…Krepili bomo kadrovsko in finančno usposobljenost društva s poudarkom na izvajanju dejavnosti Okoljskega centra AAG ter projektno pravne pisarne AAG.

 4. Vzpostavili in nadaljevali mednarodne stike s sorodnimi ekološkimi, zdravstvenimi in mirovnimi gibanji, fundacijami in strankami (Greenpeace, REC, ICASA, Prijatelji planeta, Antiatom, Mladi Evrope, Milieu Defensie, itd.).

 5. Posredovali javne pobude, predloge in zahteve ustreznim državnim institucijam o vseh spornih ekoloških vprašanjih.

 6. Izdajali bomo elekronski časopis V » HRAST«, ter prenovili in dopolnjevali elektronska komunikacijska orodja AAG.

 7. Izvajali projekt »EKOLOŠKE PATRULJE«,  kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči v državah, kjer AAG deluje .

 8. Sodelovali s posameznimi poslanci in strankami v parlamentih glede ekoloških vprašanj in zahtevali poseben status v EU.

 9. Sodelovali z upavami podjetij, ki onasnežujejo naravo in poizkusili na civiriziran način z mediacijami rešiti odprta vprašanja.

 10. Pripravili in izvajali ekološke akcije v okviru obeležitve svetovnega dneva voda (22.03.), svetovnega dneva zdravja (07.04.), dneva Zemlje (22.04.), dneva varstva okolja (05.06.) ter pomembnejše svetovne dneve (vode, hrane, dan brez avta, boja proti kajenju, AIDS-u itd.),….

 11.  Pripravili bomo posvet o zaščitenih območjih, narodnih parkih in Naturi 2000

 12. Pripravili in izvajali projekte okoljske vzgoje odraslih in mladine.

 13. Izobraževanje in osveščanje otrok in mladine na področju zdravega življenja

 14. Izobraževanje in organizacija predavanj s področja zdrave prehrane in lokalni pridelave hrane.

 15. V sodelovanju z občinami bomo poizkušali dobiti zrmljišča za samooskrbo z hrano prebivalcev.

 16.  Organizirali bomo predavanja iz varstva okolja in zdravega življenja za otroke in odrasle

 17. Organizirali bomo vzgojno izobraževalne projekte za otroke in mladino v smislu okoljevarstvenega ozaveščanja, s poudarkom na trajni mobilnosti, podnebnih spremembah ter možnosti prispevanja posameznika k čistejšemu okolju.

 18. Nadaljevali z mesečno akcijo »ČRNA LISTA«, na kateri bomo na predlog članov in drugih objavili najbolj neekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove.

 19. Nadaljevali z mesečno akcijo »ZELENA LISTA«, «, na kateri bomo na predlog članov in drugih objavili najbolj ekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove.

 20. Organizirali bomo protestne in druge akcije, če ne bomo mogli doseči ciljev z mediaciskimi metodami in razgovori.

 21. Sodelovali bomo z lakalnimi občinami pri iskanju rešitev za centralna odlagališča odpadkov in njihovem delovanju.

 22. Okrepitev  boja proti podnebnim spremembam z raznimi aktivnostmi kot so  protestne  akcije, medijske kampanje inp o potrebi tudi z ostrejšimi metodami.

 23. Uspostavili bomo intervencisko ekološko skupino, ki bo delovala v kriznih ekoloških razmerah v posameznih državah in povezala vse podružnice, da čim prej reši problem.

 24. Ščitili bomo območja, ki so zavarovana po državnih, mednarodnih predpisih in sporazumih.

 25. Sodelovali bomo z vsemi verskimi in drugimi skupnostmi, ki med drugim delujejo tudi na ekološkem področju.

 26. Sodelovali in pomagali pri pripravi lokalnih agend  za občine in drugih okoljskih projektih (sevanja, vetrne elektrarne, odlagališča, ČN …).

 27. Podelili priznanje AAG-a ekološko neoporečnim delo v gospodarstvu in v izobraževalnemu sistemu v vrtcih, šolah in fakultetah.

 28. Pričeli izvajati mednarodno opozorilno akcijo »prižgimo sveče za naše okolje«, na ekološko in zdravju škodljivih področjih

 29. S projekti bomo kadidirali na državni in mednarodni ravni.

 30. Vključili se bomo v vse projekte za katere bomo menili ali bomo pozvani s strani občanov, da ogrožajo človeško zdravje in življenje.

 31.  Zastopali bomo CI, društva in posameznike pred upravnimi organi v posameznih državah in na EU.

 32.  Sodelovali bomo z varuhi za človekove pravice.

 33. Izvajali bomo meritve kakovosti vode in kakovosti zraka.

 34. Sestavni del programskih osnov za leto od 2016 do 2020 bodo tudi programi, ki jih pripravijo nosilna društva AAG v posameznih državah, članice, sekcije oziroma projektne skupine AAG. 

 

Delovanje Alpe Adria Green bo še naprej v glavnem slonelo na izkušnjah in znanju naših članov in simpatizerjev AAG »ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK«:

·         slovenskih in tujih strokovnjakov,

·         podjetij in različnih organizacij,

·         in ostalih, ki želijo, da Jugovzhodna Evropa postane čista družba in kot taka postane zgled Evropi in širše.

Celotni regiji v Jugo- Vzhodni Evropi in ostalim bomo pokazati in dokazali da:

·         delujemo popolnoma drugače, od profitnih organizacij. AAG porabi ves zaslužen denar za varstvo narave, okolja in zdravja ljudi ter zaščito živali,

·         smo drugačni, ker povezujemo znanje iz različnih držav in kultur,

·         smo skrbni do ljudi in družbe,

·         s skupnimi močmi povečujemo kakovost zdravega življenja posameznikov in celotne družbe,

·         skrbimo za naše okolje in naravo ter ohranitev tega za naše zanamce,

·         Izobražujemo in osveščamo otroke in mladino na celotnem področju zdravega življenja.

 

 

Predsednik Alpe Adria Green:

 

Vojko Bernard

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now